POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w firmie Veraplast s.c. Cezary Jędryszczak, Tadeusz Jędryszczak

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ,,RODO”)

Informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

Veraplast s.c. Cezary Jędryszczak, Tadeusz Jędryszczak

ul. Połczyńska 67A, 75-816 Koszalin, Polska

Telefon kontaktowy: 94 342 51 95

E-mail: biuro@veraplast.pl

Miejsce kontaktu bezpośredniego:

siedziba firmy Veraplast s.c. Cezary Jędryszczak, Tadeusz Jędryszczak, ul. Połczyńska 67A, 75-816 Koszalin

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

– niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy,  w tym  podjęcia działań przed zawarciem umowy/ przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;

/ podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;

– wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi Panią/ Pana zgodami;

/ podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;

– wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;

 / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Veraplast s.c. Cezary Jędryszczak, Tadeusz Jędryszczak, a w szczególności:

  -> dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

  -> prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/ sprzedaży/ produkcji;

 / podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/ ;

  1. Pani/ Pana dane zostały pozyskane:

– w ramach wykonywania umowy/ obsługi o charakterze handlowym/ usługowym/ produkcyjnym;

– ze źródeł publicznie dostępnych;

i obejmują: imię i nazwisko; nazwę firmy; dane teleadresowe; informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;

  1. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych są:

– upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Veraplast s.c. Cezary Jędryszczak, Tadeusz Jędryszczak;

– podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Veraplast s.c. Cezary Jędryszczak, Tadeusz Jędryszczak ;

– instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa; Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;

  1. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w ranie zgłoszenia sprzeciwu przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Jako Administrator Pani/ Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/ Pan także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  1. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/ Pana strony